Ugovor o povezivanju na Montenegro Internet eXchange Point u .docx formatu možete preuzeti ovdje: Ugovor MIXP.
Tekst Ugovora možete pročitati ispod.

Ugovor o povezivanju na MIXP

Ugovor je zaključen dana xx.xx.xxxx godine između:

1.      XXX, sa sjedištem XXX, koga zastupa Izvršni direktor XXXX PIB  XXXX, PDV XXXX (u daljem tekstu: Korisnik).
i
2.      Univerzitet Crne Gore (UCG,) sa sjedištem u Podgorici, Cetinjska br. 2, kojeg zastupa Rektor prof. dr Danilo Nikolić (u daljem tekstu: Pružalac usluge).

PREDMET
Član 1
Ovaj Ugovor reguliše međusobna prava i obaveze između potpisnika vezano za povezivanje na tačku za razmjenu nacionalnog Internet saobraćaja u Crnoj Gori (u daljem tekstu: usluga ili MIXP).
U ime UCG uslugu pruža Centar Informaciong sistema Rektorata UCG u kojem je MIXP smješten.

OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA
Član 2
Pružalac usluga obezbjeđuje priključak na komunikacionu opremu za razmjenu saobraćaja, funkcionisanje i održavanje opreme, priključak na neprekidno napajanje (mrežno i autonomno), pristup i korišćenje računarskog sistema za prijavu  kvara i pristup računarskom sistemu za izvještavanje.
Pružalac usluga garantuje da će pružati uslugu sa pažnjom dobrog privrednika, kao i u skladu sa ITU-T preporukama i drugim medjunarodnim standardima koji su opšteprihvaćeni u ovoj oblasti.
Pružalac usluga ne garantuje za neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovodjenje odredjenih procedura i provjera radi zaštite od takvih programa. Pružalac usluga ne odgovara za bilo koji vid neispravnosti ili nefunkcionalnosti opreme Korisnika, kao ni za neispravnost, nefunkcionalnost ili nelegalnost instaliranog softvera na strani Korisnika.

Član 3
Pružalac usluga garantuje nesmetan pristup platformi u smislu privodnih vodova koji su u njegovom vlasništvu.

Član 4
Pružalac usluga obezbjeđuje korisniku pristup računarskom sistemu za nadzor u ograničenom obimu, u dijelu koji se odnosi na nadzor opreme korisnika i saobraćaja koji korisnik ostvaruje preko MIXP .

Član 5
Pružalac usluga obezbjeđuje IP adrese za povezivanje opreme Korisnika.
Za povezivanje na MIXP koriste se IP adrese, IPv4 i IPv6 oblika, opisane relevantnim dokumentima.
Pružalac usluga je dužan da pruži, na zahtjev, potrebna uputstva Korisniku o pravilnom konfigurisanju opreme za pristup.

Član 6
U slučaju da Korisnik otkrije smetnju u radu MIXP-a, smetnja se najprije mora prijaviti tehničkoj službi Pružaoca usluga (tabela 1).
U slučaju da Pružalac usluga identifikuje smetnju, obavijestiće Korisnika u najkraćem mogućem roku (tabela 2).
Na osnovu sopstvene identifikacije smetnje i/ili podataka dostavljenih od strane Korisnika, tehnička služba Pružaoca usluga vrši provjeru i ulaže sve objektivne napore da otkloni smetnju u što kraćem roku.
Kada se smetnja otkloni, tehnička služba Pružaoca usluga obavještava Korisnika o vremenu otklanjanja smetnje i razlozima za nastajanje iste.
Rokovi za otklanjanje smetnje počinju da teku od trenutka kad Pružalac usluga prijavi smetnju ili potvrdi smetnju prijavljenu od strane korisnika, a najkasnije 1 sat od momenta prijave smetnje. Smetnja se smatra otklonjenom u trenutku kada Korisnik potvrdi uspostavljenu funkcionalnost Usluge.
U slučaju kada se proces rješavanja smetnje ne odvija kao što je očekivano ili nije u skladu sa ciljevima utvrdjenim Ugovorom, Korisnik  ima pravo da pokrene proceduru eskalacije, kako bi ubrzao otklanjanje smetnje. Ovo će se vršiti preko osoba za kontakt definisanih od strane Korisnika i Pružaoca usluga.
Osobe za kontakt Pružaoca usluga:

Ime i prezime

Telefon

E-mail

U periodu

Prijava smetnje

Balša Femić, Ljiljana Adžić

020 414 282

mixp@ucg.ac.me

 08 - 16

Prijava smetnje

Balša Femić, Ljiljana Adžić

069 337 445
067 334 060

balsa@ucg.ac.me
ljilja@ucg.ac.me

16 - 08

Prijava smetnje

Balša Femić, Ljiljana Adžić

069 337 445
067 334 060

balsa@ucg.ac.me
ljilja@ucg.ac.me

Vikendom i praznicima

Eskalacija

Balša Femić

069 337 445

balsa@ucg.ac.me

 

Tabela 1

Osobe za kontakt Korisnika:

 

Ime i prezime

Telefon

E-mail

Naziv organizacione cjeline

Prijava smetnje

 

 

 

 

Tehnička pitanja

 

 

 

 

Eskalacija

 

 

 

 

Tabela 2

Član 7
Pružalac usluga je dužan da obavijesti Korisnika o planiranim radovima koji mogu dovesti do smanjenja obima i kvaliteta usluge, pisanim putem najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije otpočinjanja radova. Kraći rok obavještavanja je moguć samo uz dogovor ugovornih strana.
Pružalac usluga može, u slučaju radova koji su hitni i ne trpe odlaganje, da obavijesti Korisnika o planiranim radovima i u roku kraćem od sedam (7) kalendarskih dana, ali ne kraćim od 24 sata.
Planirani radovi se izvode samo u periodu od 24:00 – 06:00 i maksimalno trajanje planiranih radova je 6 časova. Planirani radovi ne mogu da se izvode istovremeno na primarnoj i redudantnoj ruti.

Član 8
Pružalac usluga garantuje raspoloživost usluge od 99,5% na mjesečnom nivou. Ukoliko je raspoloživost usluge manja od garantovane, mjesečna naknada će biti umanjena i to srazmjerno broju dana/sati trajanja smetnje kompenzacijom dugovanja po narednom računu u mjeri koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesečne pretplate za evidentirani broj dana u kojima je servis imao manju raspoloživost od garantovane.   

OBAVEZE KORISNIKA USLUGA
Član 9
Korisnik samostalno obezbjeđuje i održava pristupni vod. Pružalac usluga će u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći korisniku u obezbjeđenju pristupnog voda.

Član 10
Korisnik samostalno odlučuje o uspostavljanju i razmjeni saobraćaja sa drugim korisnicima MIXP-a. Korisnik će svoje odnose sa drugim povezanim korisnicima, sa kojima razmjenjuje saobraćaj, regulisati posebnim bilateralnim ugovorima.
Korisnik može od pružaoca usluge zatražiti, jedanput mjesečno bez nadoknade, konfiguraciju razmjene saobraćaja sa drugim korisnicima, a dodatni zahtjevi za konfigurisanjem se naplaćaju prema cjenovniku.

Član 11
Za priključenje na MIXP, korisnik je obavezan da obezbijedi opremu koja u potpunosti podržava BGP protokol verzije 4.
Korisnik konfiguriše svoju opremu za pristup MIXP-u uz poštovanje uputa, shodno članu 5 ovog Ugovora.

Član 12
Pristup prostoriji u kojoj je smještena oprema se odobrava Korisniku isključivo u prisustvu zaposlenih Pružaoca usluga.

Član 13
Korisnik plaća jednokratnu nadoknadu za priključenje kapaciteta XXX Mb/sec na MIXP-u, u iznosu od XXX eura  (bez PDV-a).
Korisnik je dužan da plati naknadu za pružanje usluga razmjene saobraćaja za navedeni kapacitet u mjesečnom iznosu od XXX eura (bez PDV-a).
Uplate se vrše na žiro-račun Pružaoca usluga 510-8305-54 koji se vodi kod CKB banke, najkasnije 5 (pet) radnih dana po prijemu ispravne fakture. Faktura je ispravna ukoliko pored obaveznih elemenata sadrži i poziv na broj ovoga ugovora i obračunski period.

Član 14
Pružalac usluga zadržava pravo da, zbog neplaćenih naknada, isključi korisnika sa sistema MIXP-a, uz obavezu dostavljanja pisane opomene 5 (pet) radnih dana prije isključenja.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA
Član 15
Ovaj Ugovor se smatra zaključenim danom potpisivanjem istog od strane ovlašćenih lica ugovornih strana i zaključuje se na neodređeno vrijeme, sa minimalnim periodom trajanja od 1 (jedne) godine. Ako ugovorne strane ne potpišu istovremeno ovaj Ugovor, Ugovor se smatra zaključenim danom kada je Ugovor potpisala ugovorna strana koja isti kasnije potpisuje.
Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor nakon isteka minimalnog perioda trajanja iz prethodnog stava, uz obavezu dostavljanja pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije zahtjevanog dana raskida.
Ovaj Ugovor može biti izmijenjen samo sporazumom Ugovornih strana u pisanoj formi.
Ugovor može jednostrano da se raskine pisanim obavještenjem, prije isteka ugovorenog minimalnog perioda trajanja u sledećim  situacijama:
  • ukoliko je nad drugom ugovornom stranom otvoren postupak stečaja ili likvidacije, ili ukoliko je jednoj od strana oduzeta licenca/ovlašćenje za obavljanje ugovorenog posla;
  • u slučaju kršenja bilo koje ugovorne odredbe od druge strane, ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pisanog obavještenja ne ispuni ugovornu obavezu.

OSTALE ODREDBE
Član 16
Pružalac usluga zadržava pravo, da u slučaju pogrešne konfiguracije opreme, ometanja drugih korisnika i/ili samog MIXP-a ili drugih neregularnih situacija obavijesti, a zatim privremeno isključi Korisnika sa sistema MIXP-a.

Član 17
Potpisnici Ugovora su saglasni da će se svaki dodatni zahtjev Korisnika, u smislu dodatnih usluga, a koji zahtijeva dodatno angažovanje ljudskih resursa ili opreme MIXP-a, regulisati posebnim aneksom ili ugovorom.
Pružalac usluga garantuje da posjeduje sve potrebne licence i da je ovlašćen za obavljanje ugovorenih poslova, tj. da Korisnik neće biti u obavezi da plaća bilo kakve dodatne naknade za korišćenje MIXP-a.
U slučaju da uslugama koje pruža Pružalac usluga bude povrijeđeno bilo koje opšte obavezujuće uputstvo ili propis, odnosno pravo trećeg lica, a posebno prava intelektualne svojine i/ili bilo koja srodna prava, Pružalac usluga će biti u obavezi da Korisniku da punu podršku u cilju rješavanja eventualnih sporova  proisteklih obaveza iz prethodnog stava.

Član 18
Odredbe ovog Ugovora predstavljaju poslovnu tajnu između potpisnika.
Svi podaci i informacije koje ugovorne strane razmjenjuju u cilju realizacije ovog Ugovora, kao i drugi podaci i parametri koji se tiču načina i uspješnosti izvršavanja ovog Ugovora, smatraju se povjerljivim informacijama.
Svaka ugovorna strana ima obavezu da spriječi neovlašćeni pristup bilo kojih trećih lica povjerljivim informacijama bilo koje vrste, poštujući najviše standarde koji važe u oblasti zaštite podataka i informacija.
Interna razmjena informacija i podataka između zaposlenih obje ugovorne strane neće se smatrati kršenjem odredbe o povjerljivosti, u mjeri u kojoj je potrebno za uspješno izvršavanje ovog Ugovora.
Pružalac usluga nema pravo da okolnost pružanja Usluga u skladu sa ovim Ugovorom koristi u sopstvene promotivne svrhe, osim ukoliko prethodno ne pribavi pisanu saglasnost Korisnika.
Sve obaveze čuvanja povjerljosti ostaju na snazi 5 godina nakon prestanka važenja ili raskida ovog Ugovora.
Svaka Ugovorna strana ima obavezu da vodi svu potrebnu evidenciju koja može poslužiti kao dokaz o podacima relevantnim za izvrsenje ovog Ugovora za period određen Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Član 19
U slučaju spora po ovom Ugovoru, potpisnici će učiniti sve u svojoj moći da spor riješe vansudskim putem. Ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Podgorici.

Član 20
U slučaju bitne izmjene tehničkih ili pravnih okolnosti, potpisnici Ugovora su saglasni da zajednički rade na usaglašavanju Ugovora u skladu sa izmijenjenim okolnostima.

Član 21
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, po 2 (dva) za svaku stranu potpisnicu.

DOWNLOAD

Ugovor u word formatu

ugovor